Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for februarie 2023

Zăludul

De cu zori, cine urca pe Dealul  Drept, îl vedea pe Zălud.

Sta înţepenit în vârful unei doline sprijinindu-se într-un lemn lung, asemenea unui puşcoci luat de ţânci pentru luptă.

Mulţi credeau că adâncitura ca pâlnia şi-o închipuise omul, gândind-o loc de strajă.

Noapte şi zi, iarnă ori vară, era la post, aspru schimnic, scrutând zările… păzindu-şi împărăţia – un crâng răsărit la viaţă, întocmit din lăstari şi drajoni, dup-o tăiere  rasă de pădure, întâmplată cândva…

Măcar pe asta să n-o risipească nimeni! gândea bărbatul, încă în putere.

*

În urmă cu ceva timp, Silvan, la casa lui, trăia la poala pădurii, pe unde timpul se perinda în voie.

Sorbind  aerul curăţit cu sfinţenie de preajma foioaselor,  la  fereală  de  boli  şi  bătrâneţi  grăbite, trecea  puternic prin ani, tălmăcind şoapta vântului, încântându-se de zvonurile pădurii… Doar crescuse deodată cu arborii tineri şi lăstarii fragezi ai acesteia!

Îşi trecea vremea purtând grija codrului ca părintele şi bunicul său, odinioară. Stăpânea grozav rostul îndeletnicirii.

Un singur lucru îl întrista: tăiatul copacilor la-ntâmplare.

Această durere îl mânase prin cătun să-i îndemne pe oameni la slujirea pădurii.

Puţini îi ascultaseră povaţa. Cei mai mulţi necăjiseră arboretul ca nişte păgâni…  

De asta se mâniase şi-şi păzea regatul punându-se pe sine scut.

Putu până-ntr-o zi!

Dinspre miezul pădurii i se lăsau în urechi scâncete, jeluiri parcă de copii. Pe clipă înţelesese.

În parte-ailaltă a dealului, pângăritori înlăcomiţi intraseră dând iama-n codrul său, răzând copacii ăi mari, născând o pajişte de cioturi necăjite.

Silvan înnebunise de durere!

*

Mai deunăzi, coborât devale, să se-nchine la troiţa de lângă izvor, înlemnise.

Gorunul cel bătrân, străjerul locului îşi pierduse măreaţa coroană, iar trunchiul înfăţişa vederii puzderie de fereşti… din care, dinspre miezul copacului cioplite, ţinteau figuri făloase către ochiul privitorului!

Rămăsese năucit, când o fătucă poposise la izvor să-şi umple ulciorul. Dinspre dânsa primise desluşirea.

Primarul a hotărât să-nalţe monomentul! Să fie pomeniţi pe vecie el şi căpeteniile ce-l înconjoară! îngăimase copila spăimoasă apucând-o repejor spre vale.

Zăludul îşi luă seama. Nu mai urcase la dolină. Pândise locul până-ntunecase.

Se aburcase printr-un ferestrar din josul copacului şi-n zori dăduse foc lăuntrului, cu o scamă de gând rătăcit – să cureţe rămăşiţa gorunului.

*

Vâlvătaia înălţată îi adunase pe cei din sat.

Întâi, amuţiseră. Apoi, încercaseră să-năbuşe focul. Către prânzişor îi dăduseră de capăt.

Numai fumului nu-i puseseră oprelişte! Se ridica gros ca o coloană spre cinstirea tăriilor.

Întoarsă de-ntâmplare la izvor, fetişoara-ntâlnită de Silvan îi zărise puşcociul şi cuşma, lăsate într-o parte…

Înspăimântată, înţelesese cine era făptaşul, cine   arsese-n trunchiul scobit

Acasă, n-avea decât pe bună-sa. Îi spuse taina. Şi milostiva bătrână, cunoscătoare a patimii pădurarului, îi dăduse crezare!

*

În ziua ce urmă, fata alergă la deal. Dar mare-i fu mirarea! Gorunul stăpânea locul… Trunchiul fălos îşi înălţa coroana ca odinioară, adăpostind izvorul şi troiţa.

Şi-nchipuirea fetei zugrăvi în frunzişul bogat pletele şi barba încâlcite ale Zăludului

Read Full Post »

Cămila

Arif simţise vâltoare şi în minte, şi în suflet când conducătorul tribului supus îşi purtase prin faţa lui, drept răscumpărare, cămilele meşteşugit grijite, prinţese mândre în pulberea nisipului!

Beduin cu sânge iute, cernând prin braţ deşerturi, Arif mânuia sălbatic încovoiata sabie doar bogăţii s-adune.

Pierdută-n mulţimea înspăimântată şi curioasă, Salma, fecioara supusului Behar, părea şi ea vrăjită de harul tatălui său, uitând clipa neprielnică!

Tot iscodind, Arif zări fata cu ochi fierbinţi de abanos… Înmărmuri dorindu-şi pe dată s-o cunoască.

Behar, simţind primejdia ce se-abătea asupra fiicei lui, se-amestecă în turma-i preţioasă. Ridică pe dată un val de nisip strălucitor, bolborosi o cântare anume şi…

În faţa lui Arif crescu din nimic o cămilă fermecată, de mii de ori mai mândră decât suratele din preajmă.

Creatura îşi mişca în dans unduit măreţul cap, părul scurt îi lucea precum argintul… din ochi îi curgeau şiraguri de perle scânteinde… prin freamătul nărilor trimitea ameţitoare boare de smirnă! Şi căpăstrul? Era-nmpletit din boabe, mii de boabe de tămâie! Iar, mai presus, cocoaşa se-arăta-ncrustată cu pietre nestemate!

Dorinţa pentru copila lui Bahar dispăru din mintea lui Arif!

Îngenunchie îndată cămila-minune, se aruncă în spinarea ei şi se porni pe colindat, risipind în vârtejuri nisip sub recea boltă înstelată.

După ce preţ de un ceas cutremură deșertul cu a sa furtună, Arif hotărî să-şi stâmpere iureşul într-un popas.

Dar, nici nu i se-nfiripă bine gândul, că-l și prinse durerea… în chingi grele îi fu strânsă vrerea.

Strigă Arif şi-n loc de glas un muget auzul îi răpuse, iar o cumplită lovitură în coaste îl pătrunse!

Peste o clipă lungă, înţelese că soarta i s-a schimbat: el, prinţul falnic, arab de foc, fusese aruncat de-o vrajă în stârv de dobitoc. Iar animalul cel înşelător părea că-l călăreşte acum. Ce groaznic viitor!

*

De-atunci, o rugă-muget se tot prelinge neîntrerupt din gâtul celui năpăstuit: Ai milă de biata-ţi cămilă!

Şi, imediat, un cuget spre Tării zadarnic e săltat: Ce-i, oare, mai de nesperat ca mila unui arab neînduplecat?!

Read Full Post »

Imaginarium

În mileniul al… Şirul e, totuşi, prea lung…

Preluat dintr-o bancă de fetuşi, embrionul  dezvoltat  in-vitro crescuse rapid în supa fetală.

Evoluat, i se inserase audio vocabula-cheie. Scos în afară, fusese ocrotit temporal de o mantie holografică în care se dispersase mesajul cu destinul voit.

Timpul se scurge nemilos…

Eforturi zadarnice! Părinţi dezamăgiţi, spulberate vise! Forma rezultată le-a infirmat speranţa!

Cu destin etichetat apriori prin cuvântul Imaginarium, Secondo e departe de supranumele ce-i fusese gândit!

Nici un semn că băiatul ar fi vreun geniu stăpânit de o forţă cotropitoare a imaginaţiei!

Nici o şansă ca el să orânduiască în alt fel lumea cu vreo teorie ştiinţifică ori să o recreeze prin artă cu ochii minţii sale strălucite…

Secondo nu e nicicum revanşa pentru eşecul cu Primo! Cât despre Primo… un simplu trup nerespondent, comunicând doar din priviri, captiv în lumea sa.

Cuvântul-cheie ales tutore al procesului de dezvoltare embrionară iscase, în fapt, o sinistră farsă. Tranquilium se dovedise de rău augur.

Primo, paralizat, surd şi mut, era întruchiparea ironică a vorbei alese de părinţi să-i călăuzească destinul.

*

-Se impune reiterat demersul! rosteşte deodată Tatăl, observând-o pe Mamă, al cărei chip trist infuza un apăsător violet spaţiului, împingându-l cu celeritate spre beznă.

-Ai reconsiderat cumva etapele diligenţelor? Ai reevaluat şansa de reuşită? se interesează cu precauţie nedisimulată Ea.

-Cum altfel?! În mare, procesul va fi repetitiv. Doar alt cuvânt… În plus, un grad superior de concentrare! În rest, plasamentul va fi acelaşi, să ştii!

-Concentrare?! reluă Mama insuficient convinsă. Va fi o reuşită?! cântă incertă întrebarea.

-Reuşită! spuse retoric El. După douărebuturi, ar trebui să ne poarte pe culmi statistica!

-Precum zici! Desigur, admise  Ea.

*

În ovalul grădinii cu iarbă movuriu-albăstrie, Secondo îşi fericeşte cu prezenţa fratele.

Primo e aflat în poziţie supină în acelaşi scaun-pat de când se ştie, extensibil în funcţie de puţinii centimetri pe care îi adaugă anii fiinţei lui.

După ce se asigură că nu-i nimeni prin preajmă şi că sistemul de supraveghere video prinde alt unghi decât cel în care se retrăsese, la câţiva paşi de fratele imobilizat, Secondo începe jocul.

Împinge suflând în eter trâmbe subţiri de aer. Circulaţia se amplifică sub puterea minţii, propagându-se fluxuri până la o altitudine de doi kilometri.

Cu ochii închişi, Secondo adună din neant nori cumulus ce conturează bolta slab sinilie în chenar plin de viaţă.

Mişcarea domină, frământă înaltul încărcat de imagini pufoase, alb-nouroase.

Forme de viaţă, ştiute ori acum inventate, se zbuciumă vesel.

Animale ciudate, necunoscute aleargă deasupra copacilor mov-albaştri, umplând privirile lui Primo.

Ce surpriză! Totul îl atrage! Îl cheamă!

Şi, ca prin farmec, buricele degetelor reci timid cată  a… mişcare!

Secondo zâmbeşte. A izbândit!

Read Full Post »

Poştaşul

Fusese o mângâiere pentru comunitate! Îl salutau cu drag toţi cei cărora le dusese misive.

Se plimba mult… şi din reflex mergea, şi de plictiseală!

În ziua pensionării, primise de la colegi un baston c-o rondă măciulie de-argint. Acum nu se mai despărţea  de-acesta, devenit permanent însoţitor în preumblările sale.

Petrecea în Crângul Dorului, grădina publică a urbei, un crâmpei din codrii străvechi ce-nstăpâneau cândva pe-aici.

Locul, acoperit de copaci şi seculari, şi mai noi, îl vrăjea! Pentru el era o pădure ale cărei sonuri îi aminteau vârstele, visele…

Mai atrăgător se-arăta covorul foşnitor toamna, când rostea, parcă, altă poveste ori de câte ori îl răscolea cu paşii.

*

Într-o ruginie dimineaţă, poştaşul zări pe-o alee un plic lung, cândva galben, acum pătat de ploaie şi vânt.

Deşi întreagă, sărmana copertă îşi prăpădise însemnele. Nici o adresă, doar vagi urme ale însemnelor serviciului poştal din localitate!

Dacă totdeauna respectase confidenţialitatea scrisorilor, acum hotărî să deschidă plicul totuşi…

Avu surpriza să afle din puţinele vorbe un mesaj aşternut cu zece zile înainte:

<<Ţi-aminteşti oare? Urcaţi în Turnul Cetăţii, mi-ai arătat casa voastră. Cât mi-a plăcut! Grozavă părea cu silueta subţire a campanilei înţepând bolta cerească!

Culmea! Din ea orologiul împrumuta zărilor ora! În jur, puzderia de clădiri joase părea nevolnică…

Şi, pe când îmi vorbeai, te-asemuiam semeţului înveliş, aspirând s-atingi cerul.

Tare-mi plăcea înscrisul năzuinţelor tale! Temeritatea mă contamina! Şi am înţeles că, dacă te urmez, poate aveam să supravieţuiesc…

Dar am fugit din viaţa ta… Despărţire fortuită şi dureroasă pentru mine… petrecând răstimpul în lupta cu o boală sâcâietoare, înverşunată…

Sunt în aşteptarea unui edict medical! În trei zile voi şti de voi porni în marea trecere au ba!

O întâlnire cu tine la Turn ar fi victoria mea asupra încercărilor! Să ne vedem, deci, în amurgul ultimei zile din luna aceasta!

De nu ajung, voi păstra credinţa regăsirii noastre   într-o altă viaţă!… D. >>

*

Cum a doua zi era hotărâtă întâlnirii celor doi, poştaşul, înger păzitor, urcă în Turn şi, culmea, identifică în zare semeaţa clădire a destinatarului.

Găsi şi putere să bată la poarta ei cu fierbinte chemare! Zăbovi-ndelung aşteptând să i se deschidă. Dar, zadarnic…

În seara târzie, strecură-n cutia poştală misiva, simţind cum îl dor şi inimă, şi gând.

*

Sfârşit de neizbânda-ncercată, poştaşul porni spre casă, neobservând că-şi rătăcise bastonul. Vrăjita măciulie strălucitoare continuă să bată în poarta casei toată noaptea, spintecând întunericul cu o geană de speranţă spre un mâine al celor doi uniţi în scrisoarea pierdută…

Read Full Post »